تاییدیه شرکت

May/23/2006
مشاور مدیر عامل و رئیس کمیته های تعیین صلاحیت فنی
شرکت ملی نفت - شرکت مهندسی و توسعه نفت