مطالعه مدلی مخزن پارس شمالی

JUL/7/2005
رئیس مهندسی مخازن - ناصر دائم زاده
شرکت ملی نفت - شرکت نفت و گاز پارس