تشخیص صلاحیت رتبه بندی

DEC/19/2004
اداره کل امور مدیریت پروژه - اسمعیل ثریائی
وزارت نفت